SIMTEST – סימולטורים ללימוד ותרגול לקראת מבחנים אמריקאים
SIMTEST.co.il

רב קווי 09-9577714
An Internet system to create and train Multiple Choice Tests

הכנה באמצעות האינטרנט למבחני הסמכה לעבודה כחוקר פרטי
רוצה לנהל סימולטור מקצועי? קרא כאן
לימודי שוק ההון מהבית
לימוד למבחן שוק ההון מהבית
הסמכה לשוק ההון מהבית
לימודי שוק ההון באינטרנט
לימוד למבחן שוק ההון באינטרנט
הסמכה לשוק ההון באינטרנט
לימודי שוק ההון אונליין
לימוד למבחן שוק אונליין
הסמכה לשוק ההון אונליין
לימודי שוק ההון מהמחשב
לימוד למבחן שוק ההון מהמחשב
הסמכה לשוק ההון מהמחשב
תרגול מבחן להסמכת חוקר פרטי
מבחן שוק ההון מקצועית א
מבחן שוק ההון מקצועית ב
מבחן שוק ההון ביטוח פנסיוני
מבחן שוק ההון ביטוח גמר פנסיוני
מבחן שוק ההון באתיקה וניירות ערך
מבחן שוק ההון בכלכלה
מבחן שוק ההון בסטטיסטיקה ומימון
מבחן שוק ההון בחשבונאות
מבחן שוק ההון ביסודות הביטוח
יסודות הביטוח מבחן
יסודות הביטוח 2013
יסודות הביטוח משרד האוצר
יסודות הביטוח מבחנים
יסודות הביטוח חומר
יסודות הביטוח חומר לימוד
ספר לימוד יסודות הביטוח
ספרי לימוד יסודות הביטוח
לימוד יסודות הביטוח
דוגמא למבחן
מבחנים
שאלות ותשובות

תרגול בסימולטור לשוק ההון
אימון בסימולטור לשוק ההון
לימוד בסימולטור לשוק ההון
מאגר מבחני הסמכה לשוק ההון
סימולטור ליועצי השקעות
מאגר מבחנים להסמכה לבחינות הרשות
מאגר מבחנים להסמכה למבחני משרד האוצר
הכנה למבחני הרשות בסימולטור
הכנה למבחני האוצר בסימולטור
סימולציות למבחני שוק ההון
סימולציות למבחני האוצר ומבחני הרשות
תרגול שאלות ממבחני הרשות
תרגול שאלות ממבחני האוצר
שחזור שאלות ממבחני הרשות
שחזור שאלות ממבחני האוצר
רישיון חוקר פרטי – סימולטור לתרגול מבחני הסמכה
מבחן שוק ההון מקצועית א
מבחן שוק ההון מקצועית ב
מבחן שוק ההון ביטוח פנסיוני
מבחן שוק ההון ביטוח גמר פנסיוני
מבחן שוק ההון באתיקה וניירות ערך
מבחן שוק ההון בכלכלה
מבחן שוק ההון בסטטיסטיקה ומימון
מבחן שוק ההון בחשבונאות
מבחן שוק ההון ביסודות הביטוח
הסמכת חוקר פרטי
הליך הענקת רשיון חוקר פרטי
התנאים להענקת רשיון חוקר פרטי קבועים בחוק חוקרים פרטיים ושרותי שמירה, התשל"ב 1972 ובתקנות שהותקנו על פיו
התנאים להענקת רשיון חוקר פרטי קבועים בחוק חוקרים פרטיים ושרותי שמירה, התשל"ב 1972 ובתקנות שהותקנו על פיו

לפי החוק לא יעסוק אדם כחוקר פרטי, אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושרותי שמירה ובמשרד המיועד לחקירות פרטיות

רשיון חוקר פרטי יינתן למבקש, אשר לדעת ועדת הרישוי התמלאו בו כל התנאים הבאים 

א. אזרח ישראל ותושב ישראל או בעל רשיון לישיבת קבע בישראל, לפי חוק הכניסה לישראל

ב. בגיר

ג. סיים 12 שנות לימוד במוסד חינוכי מוכר, או שלדעת ועדת הרישוי הוא בעל השכלה שוות

ערך

ד. בתוך שש השנים שקדמו לבקשה התאמן שלוש שנים לפחות, ברציפות או לסרוגין בעריכת חקירות

במשרד לחקירות פרטיות בפיקוחו ובהדרכתו הישירים של מנהל המשרד

או

ועדת הרישוי העניקה לו פטור מהתאמנות, על יסוד ניסיונו בחקירות בשירות הציבורי

ה. עמד בבחינות בדיני ישראל ואתיקה מקצועית לחוקרים פרטיים

ו.  לדעת ועדת הרישוי אין מניעה מטעמים של בטחון הציבור, עברו, תכונותיו או התנהגותו של המבקש להענקת הרשיון.לפי האמור בסעיף ד' הנ"ל קיימים שני מסלולים להענקת רשיון חוקר פרטי

  מסלול המיועד לבעלי ניסיון בחקירות בשירות הציבורי, המבקשים מועדת הרישוי הענקת פטור מהתאמנות בחקירות פרטיות, על יסוד ניסיונם בחקירות. לפי החוק, נדרש ניסיון בחקירות במשך שלוש שנים, ברציפות או לסרוגין, בתוך שש השנים שקדמו להגשת הבקשה. אם ועדת הרישוי מחליטה להעניק פטור לתקופה שהיא קצרה משלוש שנים או מסרבת לבקשה, יהיה על המבקש להתאמן ביתר התקופה, בחקירות פרטיות במשרד לחקירות פרטיות, תחת פיקוחו והדרכתו של חוקר פרטי רשוי, בעל הסמכה לאמן מתאמן.

לקובץ קריטריוני הוועדה לפטור מהתאמנות לבעלי ניסיון בחקירות בשירות הציבורי

מסלול המיועד למבקשים להירשם כמתאמנים בחקירות פרטיות במשרד לחקירות פרטיות, תחת פיקוחו והדרכתו של חוקר פרטי רשוי, בעל הסמכה לאמן מתאמן. אורכה של תקופת ההתאמנות הינו בשלוש שנים


הגשת בקשה לרשיון חוקר פרטי

המבקש לקבל רשיון חוקר פרטי לפי אחד מהמסלולים הנ"ל, ימלא את טופס הבקשה המתאים, מדף הטפסים, תוך צירוף הנספחים הנדרשים בטופס. טופס הבקשה המקורי יוגש למחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושרותי שמירה – בדואר או במשרד המחלקה במסגרת שעות קבלת הקהל

הליך הטיפול כולל, בין היתר, בדיקת גיליון רישום פלילי במשטרת ישראל ופרסום הבקשה ברשומות ובשני עיתונים יומיים למשך 15 יום לצורך הגשת התנגדויותכל המבקשים נדרשים לעבור בחינה בדיני ישראל ואתיקה מקצועית לחוקרים פרטיים

לבחינה רשאי לגשת מי שהשלים לפחות מחצית מתקופת ההתאמנות (18 חודשים מתוך תקופה של 36 חודשים) או מי שפטרה אותו ועדת הרישוי לפחות ממחצית תקופת ההתאמנות

בחינות הרישוי נערכות פעמים בשנה
 

הענקה מחודשת לרשיון חוקר

במידה ולא תשולם אגרת רשיון החוקר לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה במשך שנה אזרחית אחת או יותר, תוקפו של הרשיון פוקע

על מנת לקבל מחדש את הרשיון, תידרש הגשת בקשה להענקה מחודשת של הרשיון, באמצעות הגשת תצהיר בפני עו"ד, ובו פירוט אודות עיסוקיו של המבקש בתקופה בה הרשיון לא היה תקף, וכן סיבת אי התשלום. הבקשה תטופל על פי הדרישות הקבועות בחוק לקבלת הרשיון  ועל פי אמות המידע והנהלים אשר על פיהם פועלת ועדת הרישוי.יש להבהיר כי ועדת הרישוי אינה מכירה ומעולם לא הכירה בהליך של "הקפאת רישיון", שכן הליך זה לא קיים בהוראות החוק