סימולטורים ללימודי שוק ההון
SIMTEST - מערכות סימולטור ללימוד עצמי למבחנים בשוק ההון
SIMTEST.co.il

רב קווי 09-9577714
An Internet system to create and train Multiple Choice Tests

סימולטור – בינה מלאכותית חכמה לביצוע, תרגול ולמידה למבחני רב ברירה בשוק ההון
הכנה באמצעות האינטרנט למבחני הסמכה בשוק ההון הישראלי – מבחני האוצר ורשות לניירות ערך

 

הליך קבלת רשיון ליחיד  יועץ השקעות / משווק השקעות / מנהל תיקים

 

דרישות החוק הישראלי – הפנייה לחוק התקנות וההסבר.

 

תהליך קבלת רשיון יחיד - דפי הסבר  (מתוך אתר רשות לניירות ערך)

המילים המסומנות בכתום בדברי ההסבר שלהלן מהווים קישורים לתוכן הפסקה הרלוונטית. בדפי הסבר אלו בכל מקום בו מופיע:

 

חוק הייעוץ הכוונה :

 

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995

 

תקנות הכוונה :         

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ"ז - 1997

תקנות הביטוח הכוונה :         

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התש"ס - 2000

 

דפי הסבר אלו מתארים את המצב המשפטי הקיים היום, תשומת לבכם לכך שביום  8 בפברואר 2010 וביום 22 בפברואר 2010 התקבלו בכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעות חוק מספר 13 ו-14 לתיקון חוק הייעוץ, בהתאמה, עם כניסת תיקוני החוק לתוקפם, יחולו  שינויים בחלק מהוראות החוק.

מועד כניסתו לתוקף של תיקון מס' 13 הינו בתאריך 18 באפריל 2010 , למעט פרק ב.1 שענינו מתן שירותים בידי עוסקים זרים, כניסתן לתוקף של הוראות אלו מותנית בכניסתן לתוקף של תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (עוסקים הזרים), התש"ע - 2010  בעניין.

לצפייה בנוסח החוק (לאחר כניסתו לתוקף של תיקון מס' 14) לחץ כאן.

עוד מופנית תשומת לבכם ל:

הצעה לתיקון תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות) (תיקון) התשס"ט-2009.

 לעניין חלק מההשלכות צפויות של תיקון התקנות ראו הערות שולים 1-5 להלן.  

בכל מקום בו מתעוררת סתירה בין דפי הסבר אלו לבין הוראות הדין, הוראות הדין הן הקובעות.

 

התנאים לקבלת רשיון יועץ השקעות או משווק השקעות

על מבקש הרשיון:

1. להיות בגיר -- גיל 18 ומעלה.  ניתן להתחיל את ההליך (בחינות, פטורים והתמחות) בטרם מלאו למבקש 18 שנים, אולם את הבקשה לקבלת רשיון ניתן להגיש החל מגיל 18 ואילך.

2. להיות תושב ישראל או להוכיח שעל אף שאינו תושב ישראל ביכולתו לקיים את כל ההוראות לפי חוק הייעוץ וניתן לאכוף אותן לגביו. 

3. להיות מי שלא הורשע בעבירה (מתוך רשימת עבירות כלכליות ואחרות המפורטות ב חוק הייעוץ .

4. עליו לעבור בהצלחה חמש בחינות כדלקמן [1]:

 

א. בחינה  בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.

ב. שלוש בחינות היסוד בסטטיסטיקה ומימון, כלכלה וחשבונאות, או קבלת פטור מהן (רק אם נקבע פטור ב תקנות או אם הוא בעל הכשרה מחו"ל וקיבל פטור לפי הקריטריונים הקבועים לכך באתר הרשות.

ג. בחינה מקצועית א', לאחר מעבר (או קבלת פטור) של בחינות היסוד, ובחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.

5. סיום התמחות בת 6 חודשים. (ניתן להתחיל התמחות רק לאחר סיום כל ארבע בחינות היסוד).

 

 

במקרה והמבקש עומד בכל התנאים, ניתן להגיש בקשה לרשיון מותלה. רשיון מותלה הוא רשיון אשר מחודש על ידי הרשות עם קבלת אישור מעסיק או עם עריכת ביטוח, בכפוף לשאר הוראות הדין.

 

כדי לעסוק כבעל רשיון, על מבקש הרשיון לעמוד בדרישות הביטוח, בין באמצעות העסקה בחברה בעלת רשיון מתאים ובין באמצעות עריכת ביטוח אחריות מקצועית באופן עצמאי.

 

כמו כן, הרשות רשאית לסרב להעניק רשיון גם למי שעומד בתנאים הנ"ל אם מצאה כי יש פגם במהימנותו.

 

 

התנאים לקבלת רשיון מנהל תיקי השקעות

 

על מבקש הרשיון:

 

1. להיות בגיר – גיל 18 ומעלהניתן להתחיל את ההליך (בחינות, פטורים והתמחות) בטרם מלאו למבקש 18 שנים, אולם את הבקשה לקבלת רשיון ניתן  להגיש החל מגיל 18 ואילך.

 

2. להיות תושב ישראל או להוכיח שעל אף שאינו תושב ישראל ביכולתו לקיים את כל ההוראות לפי חוק הייעוץ וניתן לאכוף אותן לגביו.

 

3. להיות מי שלא הורשע בעבירה (מתוך רשימת עבירות כלכליות ואחרות המפורטות בחוק הייעוץ).

 

4. עליו לעבור בהצלחה שש בחינות כדלקמן [2]:

 

א. בחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.

ב. שלוש בחינות היסוד בסטטיסטיקה ומימון, כלכלה וחשבונאות, או קבלת פטור מהן (רק אם נקבע פטור בתקנות או אם הוא בעל הכשרה מחו"ל וקיבל פטור לפי הקריטריונים הקבועים לכך באתר הרשות ).

ג. בחינה מקצועית א' לאחר מעבר (או קבלת פטור) של בחינות היסוד,ובחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.

ד. בחינה מקצועית ב' לאחר מעבר (או קבלת פטור) של  בחינות היסוד,ובחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.

5. סיום התמחות בת 9 חודשים. (ניתן להתחיל התמחות רק לאחר סיום כל  בחינות היסוד ובחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית).

 

 

במקרה והמבקש עומד בכל התנאים, ניתן להגיש בקשה לרשיון מותלה שיחודש על ידי הרשות רק עם קבלת אישור מעסיק, בכפוף לשאר הוראות הדין.

 

כדי לעסוק כבעל רשיון מנהל תיקים, על מבקש הרשיון לעמוד בדרישות הביטוח, באמצעות העסקה בחברה בעלת רשיון לניהול תיקים או במנהל קרן.

 

כמו כן, הרשות רשאית לסרב להעניק רשיון גם למי שעומד בתנאים הנ"ל אם מצאה כי יש פגם במהימנותו.

 

 

בחינות

 

הרשות עורכת בחינות בכל הנושאים בשני מועדים בשנה, בדרך כלל המועד האחד בחודשים מאי יוני והמועד השני בחודשים נובמבר-דצמבר. מועדי הבחינות מתפרסמים ברשומות, באתר האינטרנט של הרשות, בשני עיתונים ובמענה הקולי (מספר טלפון:  02-6556553 של מערך הרישוי).

1. כיצד נרשמים לבחינות?

א. אם זו ההרשמה הראשונה שלך ברשות עליך למלא באמצעות אתר זה טופס  רישום נתונים ופרטים אישיים, פ-010.

ב. לאחר מילוי טופס פ-010 עליך למלא טופס רישום לבחינה, טופס פ-001, ובמסגרתו את החלקים א' ב' ד' ו–ה'. עם מילוי הטופס ושליחתו תתבצע העברה אוטומטית לאתר התשלומים הממשלתי. את אגרת הבחינות ניתן לשלם אך ורק באתר התשלומים הממשלתי באמצעות כרטיס אשראי ובמקרים קיצוניים בהעברה בנקאית.

ג. יש לשמור את האסמכתא המתקבלת עם סיום ההרשמה.

2. מהי תקופת ההרשמה?

ההרשמה לכל הבחינות מסתיימת במועד אחד המשותף לכל הבחינות, שהינו כ-21 יום לפני מועד הבחינה הראשונה של מחזור הבחינות הקרוב. מועד סגירת ההרשמה מתפרסם באתר האינטרנט של הרשות. 

יש להירשם לכל הבחינות, לכל המאוחר, עד למועד המפורסם כמועד סגירת ההרשמה. אין הרשמה לבחינות לאחר מועד זה ופניות שתגענה לאחר תום ההרשמה לא תטופלנה.

3. מהם תנאי ההרשמה [3] ?

ניתן לגשת לבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית ולבחינות היסוד ( סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות וכלכלה) במועד אחד או במספר מועדים. כל אדם רשאי להיבחן בהן ללא תנאים מוקדמים (אין חשיבות לסדר מעבר הבחינות ).

תנאי להרשמה לבחינה מקצועית ( א' ו/או ב')  הינו מעבר הבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית, וכן מעבר או קבלת פטור משאר שלוש בחינות היסוד שהן: סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות וכלכלה.

על מנת להקל על הנבחנים ולפנים משורת הדין הוחלט לאפשר להירשם לכל הבחינות באותו מועד . יחד עם זאת יודגש כי האפשרות להיבחן בבחינות המקצועיות תותנה בכך שהנבחן קיבל פטור ו/או עבר בהצלחה את כל 3 בחינות היסוד ועבר גם את הבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.

לגבי הבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית, יצוין כי לא ניתן להיבחן רק על חלק הבחינה בדיני ניירות ערך. היינו, מי שעמד בעבר בבחינה באתיקה מקצועית בלבד (שהיא כיום חלק מהבחינה בדיני ניירות ערך) ולא קיבל פטור (בעבר, עפ"י התקנות הקודמות) מחלק הבחינה בדיני ניירות ערך יחויב להיבחן על חלק זה שוב במסגרת הבחינה המלאה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית.

 

4. אלו נושאים כלולים בבחינה?

 

באתר האינטרנט של הרשות בתוספת הראשונה והשנייה לתקנות ניתן לראות את פירוט הנושאים הכלולים בכל אחת מן הבחינות וגם בפרק סילבוס הבחינות שבאתר. אין הרשות ממליצה  על מוסדות לימוד ו/או ספרי לימוד.

5. כיצד ניתן לוודא שהרשמתך לבחינה נקלטה?

נרשמים שפרטיהם כבר רשומים ברשות ויש בידם קוד אישי, יוכלו לוודא את הרשמתם ב"מידע אישי"שבאתר האינטרנט  של הרשות יום לאחר שנרשמו. נרשמים חדשים יקבלו את הקוד האישי באמצעות הדואר האלקטרוני וגם תישלח אליהם הודעת SMS עם סיום הרשמתם לבחינה. רשימת הנבחנים ומקום הבחינה יפורסמו באתר בפרק רשימת הנבחנים כשבוע לפני כל בחינה. אין חובה להופיע לבחינה עם הזימון (דוגמאות של הזימונים מופיעות באתר), אך יש לבדוק במידע האישי או ברשימת הנבחנים שהנך רשום. אם אינך רשום עליך לפנות לרשות עם האסמכתא שבידך (סעיף 1 ג שלעיל), בנוסף לזימון הנשלח בדואר נשלחת הודעתSMS לנבחנים על מקום הבחינה.

חובה להגיע לבחינה עם תעודה מזהה (תעודת זהות / רשיון נהיגה/ דרכון).

6. האם ניתן לקבל החזר עבור אגרת בחינה ששולמה ? והאם ניתן לדחות הרשמה לבחינה?

אין החזר כספים עבור אגרה ששולמה לבחינה . ואולם, ניתן להעביר את התשלום ששולם ולדחות הרשמה לבחינה בתנאי שהדחייה נעשתה עד שבוע  לפני הבחינה. מועמדים אשר נרשמו לבחינה זו או אחרת, שילמו ומאוחר יותר מבקשים  לדחות את הרשמתם למועד הבחינות עתידי, ימלאו  "טופס פ-016 " (טופס דחיית בחינה מכוון)מהאתר. 

נרשם שבשבוע הבחינה לא יוכל להגיע לבחינה מסיבות אישיות כגון: מחלה, מילואים וכד' ישלח אישורים על כך באמצעות הדואר או הפקס. החלטת הרשות  לגבי דחית הבחינה למועד עתידי בלתי ידוע תוך שימוש ברגרה ששולמה ,או הצורך ברישום מחדש תישלח  לו באמצעות הודעת  SMS. המשמעות של אישור דחיית בחינה למועד עתידי בלתי ידוע היא שעל המועמד לבחור את התאריך המתאים לו בכפוף למועדים המתפרסמים באתר הרשות ולפעול כמתואר בסעיף שלהלן.

7. כיצד מחדשים הרשמה לבחינה לאחר דחייתה במועד קודם?

במידה ויופיע באתר הרשות ב"מידע האישי" שלך בסטטוס/ציון "הרשמה עתידית" עליך למלא "טופס פ-017"–  חידוש הרשמה לאחר דחיית מועד בחינה קודם ללא תשלום נוסף. ההרשמה הינה בכפוף  למועדים המתפרסמים באתר הרשות.

8. כיצד אפשר לדעת את ציוני הבחינות?

ציוני הבחינות מתפרסמים ב-"מידע אישי" שבאתר הרשות. בנוסף, נשלחת הודעת SMS לנבחנים על הציון. (לא נשלחים באמצעות הדואר מכתבים אישיים  על  הציון).  נבחן שעבר את הבחינה בציון 60 ומעלה ירשם לו הציון- עבר. נבחן שנכשל, יפורסם ציון הבחינה.

9. כמה זמן לאחר הבחינות מתפרסמים הציונים?

בהיעדר שאלות המצריכות בירורים נוספים מתפרסמים ציוני הבחינות הסגורות כ- 10 ימים עד שבועיים לאחר תאריך הבחינה האחרונה של אותו מועד בחינות מלבד מקצועית ב'. בחינה זו מורכבת משאלות פתוחות ולה שני חלקים, כל חלק נבדק על ידי מומחה אחר, מחברות המקבלות ציון בין 50-59 נמסרות לבדיקה לבוחן נוסף. מדובר במאות מחברות ובדיקתן נמשכת בין 30 ל-45 ימים.

 

ערעורים

 

1. כיצד ניתן להגיש בקשה לעיון במחברת הבחינה?

 

נבחן המעוניין לעיין במחברת הבחינה טרם הגשת הערעור, ישלח טופס 2  "בקשה לעיון במחברת בחינה" באמצעות אתר הרשות (הטופס נמצא בפרק טפסים ותשלומים). המבקש יוזמן באמצעות הדוא"ל, לעיין במחברת בחינתו במועד שייקבע. על הבקשה לעיין  במחברת הבחינה להגיע לרשות עד 14 יום מיום פרסום הציונים.

הנבחן ורק הוא בלבד רשאי לעיין במחברת הבחינה ולערער על ציונו. מלווים אינם רשאים להצטרף. אין להוציאאת מחברת הבחינה או כל חומר אחר הקשור בה.

 

2. כיצד ניתן להגיש ערעור על ציון בבחינה? והאם זה כרוך בהוצאה כספית?

 

כדי לעמוד בהצלחה בבחינה יש לקבל בה ציון 60 ומעלה. נבחן שקיבל ציון נמוך מ-  60 נכשל בבחינה.

המעוניין להגיש ערעור על ציון שקיבל בבחינה ישלח באמצעות האתר בקשת ערעור על גבי "טופס פ003 "ערעור על תוצאות בחינה" (הכולל תשלום אגרת ערעור בגובה אגרת תשלום בחינה. יש לבצע את התשלום ולהגיש את הטופס תוך 30 יום מיום פרסום הציונים על ידי הרשות. ערעור שיגיע לרשות לאחר המועד הנ"ל לא יטופל.

לא יזומנו לערעורים נבחנים שהגישו בקשת ערעור (אף אם שילמו אגרה) שלא במועד, היינו, מעל 30 הימים מיום פרסום הציונים  וכספם יוחזר להם.

בבחינות הסגורות הערעורים מוגשים בכתב. הנבחן כותב את השגותיו במהלך העיון במחברת הבחינה ומקבל בכתב תשובות להשגותיו והחלטה סופית לגבי ערעורו.

בבחינה מקצועית ב' שהיא בחינה פתוחה מוזמנים המערערים (טלפונית) כדי לערער בעל פה בפני בוחן. החלטה סופית אינה נמסרת במהלך הערעור אלא נשלחת באמצעות הדואר בתום שמיעת כל המערערים ולכל המאוחר תוך 45 יום מהמועד האחרון להגשת הערעורים. נבחנים אשר בעקבות הערעור עברו את הבחינה, מקבלים  הודעת SMS ומכתב נשלח לדואר האלקרוני שלהם בדבר עמידה בבחינה.

אם כתוצאה מהערעור הועלה ציון הבחינה ל -60 ומעלה,  תוחזר למערער אגרת הערעור.

בבחינות סגורות, אם כתוצאה מערעור מתקבלת תשובה נוספת כנכונה לאחת מן השאלות, ציונם של כל הנבחנים, כולל אלה שלא ערערו, מתעדכן.

נבחנים שציונם השתנה מנכשל לעבר, מקבלים על כך הודעת SMS לנייד בדבר עמידה בבחינה הציונים של כל הנבחנים שציונם השתנה בעקבות קבלת התשובה הנוספת, מתעדכנים בהתאם ב"מידע האישי" שבאתר הרשות.

 

פטורים

 

1. מאילו בחינות ניתן לקבל פטורים [4] ?

 

על פי הקבוע בתקנות בנוסחן כיום ניתן לקבל פטור מ-3 בחינות יסוד: סטטיסטיקה ומימון, כלכלה וחשבונאות.  הפטור ניתן למי שהוא :

(1)  רואה חשבון.

(2)  בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בלבד (אין די באישור משרד החינוך)  ב- חשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים, ביטוח או בנקאות בלבד.

לא ניתן לקבל פטור על סמך תארים אחרים או קורסים ספציפיים, היינו-- כל תואר שאיננו תואר מלא באחד מן התארים המנויים לעיל, איננו מקנה פטור כאמור;  גם    אם התואר כולל  "הדגשה" או "חטיבה" באחד מתארים אלו.

דוגמאות:

- בוגרי תואר במדעי החברה בהדגשת ניהול, תואר במדעי ההתנהגות בחטיבה למינהל עסקים, תואר במינהל מערכות בריאות  ותארים דומים אשר אינם זהים לחלוטין לתארים המופיעים ברשימה שלעיל, אינם זכאים לפטור.

- תואר בלוגיסטיקה איננו תואר הזהה לאחד מן התארים שברשימה ולכן איננו מקנה פטור מבחינות היסוד.

- תואר רב תחומי עם הדגשה באחד מן התארים שברשימה אינו מקנה פטור.

- תואר דו תואר דו חוגי (ולא תואר רב תחומי עם הדגשה בלבד באחד מן התארים שברשימה), הכולל אחד מן התארים הנמנים ברשימה שלעיל כתואר מלא מקנה פטור משלוש בחינות היסוד (לדוגמא בוגר תואר דו חוגי בכלכלה ופסיכולוגיה).

- תואר ראשון מלא בניהול של אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה מקנה פטור מבחינות היסוד בחשבונאות, סטטיסטיקה ומימון וכלכלה וזאת בעקבות תוצאות בדיקתה של וועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך של המועצה להשכלה גבוהה  את תוכניות הלימוד האלו.

- תואר בניהול מלונאות ותיירות  ו/או תואר בניהול משאבי אנוש ו/או ניהול משאבי מזון וכד' איננו תואר מלא בניהול (גם אם נלמד באחת משלוש האוניברסיטאות שצוינו לעיל) ולכן איננו מקנה פטור מבחינות היסוד.


2. מהו הליך הגשת הבקשה לפטור?

 

א. אם זו ההרשמה הראשונה שלך ברשות עליך למלא באמצעות אתר זה  טופס רישום נתונים ופרטים אישיים פ-010.

 

ב. לאחר מילוי טופס  פ-010, עליך למלא טופס תשלום קבלת פטור, טופס פ-001.  עם מילוי הטופס ושליחתו תתבצע העברה אוטומטית לאתר התשלומים הממשלתי. את אגרת הפטורים ניתן לשלם אך ורק באתר התשלומים הממשלתי באמצעות כרטיס אשראי.

 

ג. במקביל לשליחת הטופס באמצעות האינטרנט יש לשלוח לרשות באמצעות הדואר (לכתובת הרשות רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 95464, ולהוסיף "לידי מערך הרישוי") אישור זכאות לתואר חתום במקור או נאמן למקור (חתום ע"י עו"ד או בידי האוניברסיטה בה סיימת את התואר).

 

תשומת לבכם- אין אפשרות לקבל בחזרה את המסמכים שהועברו למשרדנו.

 

ד. תשובה לבקשה תשלח למועמד בהודעת SMS לנייד, בהודעה לדואר האלקטרוני שלו, ובנוסף, תפורסם במידע אישי" באתר הרשות תוך שבועיים מיום קבלת המסמכים במשרדי הרשות.

 

בדיקת בקשת הפטור מותנית  בקבלת כל המסמכים הרלבנטיים באמצעות הדואר ולא תטופל באם לא ישלח אישור הזכאות  חתום במקור או  נאמן למקור.

לא ניתן לקבל החזר כספי בגין תשלום האגרה עבור בקשת  פטור שנדחתה.

3. כיצד אקבל פטור על סמך לימודים בחו"ל ?

מבקש פטור אשר למד בשלוחה ישראלית של אוניברסיטה זרה בישראל חייב להמציא אישור זכאות לתואר, גיליון ציונים ומסמכים רלוונטיים מאוניברסיטת האם בחו"ל.

מבקש פטור שלמד באוניברסיטה בחו"ל ימציא בנוסף לתעודה ולגיליונות הציוניים המקוריים גם אישורמאוניברסיטה בארץ (ולא ממשרד החינוך) בדבר הכרה בתואר שהוענק בחו"ל. קיימת אפשרות שהרשות תפנה בשם המבקש לאוניברסיטה העברית בירושלים לצורך בדיקת מעמד המוסד אשר העניק את התואר (עלות הבדיקה הינה 100 ₪ לפקודת האוניברסיטה העברית).

במקרה זה הליך קבלת הפטור ארוך מהרגיל:

על המבקש לשלוח לרשות את הבקשה לפטור בצירוף המסמכים שצוינו לעיל. אם מוסד הלימודים נבדק על ידינו בעבר, תישלח תשובה לפונה תוך שבועיים מיום קבלת המסמכים במשרדי הרשות.

במקרה והמוסד לא נבדק על ידינו בעבר, הרשות שולחת לפונה שובר תשלום בסך של 100 ₪ לפקודת האוניברסיטה העברית, על המבקש לשלם בדואר את הסכום ולשלוח אלינו  את הקבלה. עם קבלת השובר, החומר יועבר על ידינו לאוניברסיטה העברית לשם בדיקת המוסד. עם קבלת התשובה מאוניברסיטה העברית, תשלח לפונה תשובה.

התמחות

1. תנאי הרשמה כמתמחה:

בקשה לרישום כמתמחה ניתן להגיש רק לאחר עמידה  בבחינות היסוד: סטטיסטיקה ומימון, חשבונאות, כלכלה ומעבר הבחינה בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית[5].

התמחות לא תוכר, אלא אם כן אושרה מראש בידי הרשות.

התמחות בייעוץ השקעות/בשיווק השקעות יכולה להיעשות אצל מאמן, בעל רשיון מתאים שעסק בישראל בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות או בניהול תיקים או בשניהם יחד במשך 5 שנים לפחות. התמחות בניהול תיקים יכולה להיעשות רק אצל מאמן בעל רשיון שעסק בישראל בניהול תיקים במשך 5 שנים לפחות.

לא יתמחו יותר מאשר שני מתמחים בבת אחת אצל מאמן, אלא על פי הרשאה מראש מאת הרשות.

 

2. הליך רישום להתמחות

טופס 4 - בקשה לרישום כמתמחה

ו-טופס פ-004– תשלום מקוון עבור בקשה לרישום כמתמחה

מועמד המבקש להירשם כמתמחה ימלא את חלק א', בטופס 4 (בקשה לרישום כמתמחה) יחתים את מאמנו על התחייבות הצהרת המאמן (חלק ב' של הטופס), יחתים את המעסיק (בנק או חברה בעלת רשיון) אשר אצלו תתבצע ההתמחות בחלק ג' בטופס וישלח את הטופס בדואר לרשות.

במקביל – על המבקש למלא טופס פ-004 (תשלום מקוון עבור בקשה לרישום כמתמחה) ולשלם בכרטיס אשראי באמצעות אתר הרשות.  מועד תחילת ההתמחות ייקבע על ידי הרשות, והוא לא יקדם למועד תשלום האגרה, לקבלת כל המסמכים ברשות ולאישור הרשות.

הודעה על תחילת ההתמחות תשלח למאמן ולמתמחה באמצעות הודעת SMS לנייד וגם באמצעות דוא"ל (או דואר רגיל אם אין ברשותנו כתובות דוא"ל מעודכנות). תאריך תחילת ההתמחות יפורסם גם ב"מידע האישי" שבאתר הרשות. התמחות לא תוכר, אלא אם כן אושרה מראש בידי הרשות.  

מתמחה המבקש להחליף מאמן במהלך תקופת התמחות יישלח לרשות אישור מאמן על תקופת התמחות ראשונה טופס 7 בצירוף בקשה לרישום מתמחה (אצל המאמן החדש) טופס 4 וכן תשלום  מקוון עבור בקשה לרישום כמתמחה טופס פ-004 .

 

3. תקופת ההתמחות

 

מתמחה יעבוד אצל מאמנו לפחות 30 שעות שבועיות ולא פחות מארבעה ימים בשבוע.

ימי התמחות אשר חופפים לימי חג ומועד אשר נקבעו בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, לא יימנו במניין ימי ההיעדרות ואין חובה להשלימם.

ואלו הימים: למתמחה יהודי - ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות. למתמחה שאינו יהודי- החגים שנקבעו על ידי הממשלה ופורסמו ברשומות.

יובהר כי על פי תקנה 19(ג) לתקנות, מתמחה אשר נעדר מעבודתו מעל ארבעה עשר יום עקב מחלה, חופשה וכדומה יידחה גמר התמחותו במספר ימי ההיעדרות, העולה על 14, שהחסיר במשך כל תקופת ההתמחות.

נעדר מתמחה מעבודה אצל מאמנו למעלה מ- 100 ימים במהלך התמחות בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות או נעדר מתמחה ממאמנו  למעלה מ- 120 ימים במהלך התמחות בניהול תיקים לא ייחשבו הימים בהם התמחה והוא יחויב בתקופת התמחות חדשה.

4. סיום התמחות

טופס 7  - אישור מאמן על סיום התמחות אשר ימולא על ידי המאמן בלבד.

עם סיומה של ההתמחות בין מלאה ובין חלקית, אצל מאמן אחד והמשך אצל השני, על המאמן למלא  טופס 7בדבר אישור על סיום ההתמחות, ולשלוח את טופס 7  לרשות באמצעות הדואר. על המאמן להקפיד על מילויים המדויק של כל פרטי האישור, כולל תיאור מפורט של תוכן ההתמחות.

מועמד שסיים התמחותו ועומד בשאר התנאים הקבועים בחוק לשם קבלת רשיון, רשאי להגיש במקביל לטופס 7,  בקשה לקבלת רשיון טופס 12 ו-פ-012 - טופס תשלום עבור בקשה לקבל רשיון.

 

-------------------------------

[1] ההסדר בעניין הבחינות צפוי להשתנות: על פי הנוסח המוצע לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק  השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות) (תיקון) התשס"ט-2009 המונח על שולחנה של ועדת הכספים של הכנסת, לא יחול כל שינוי במתכונת הבחינות .  לאחר כניסתו לתוקף, ייערכו בחינות אך ורק במתכונתן החדשה (ההסדר למבקשי רשיון יועץ השקעות או משווק השקעות, יכלול רק שתי בחינות, וכולן חובה: דיני ניירות ערך ואתיקה, מקצועית א'). פרקים נבחרים מחומר הלימודים המופיע כיום במסגרת בחינות היסוד בסטטיסטיקה ומימון, חשבונאות וכלכלה יכללו בבחינות המקצועיות. יצוין כי מי שעד כניסתן לתוקף של התקנות החדשות יסיים את בחינות היסוד בסטטיסטיקה ומימון, חשבונאות וכלכלה, אך עדיין לא יעבור  את הבחינה מקצועית א', יהיה חייב להבחן בבחינה מקצועית א' במתכונתה החדשה. 

[2] ראו ערת שולים 1 לעיל.  בהנחה שנוסח הצעת התקנות יתקבל, אזי מבקש בניהול תיקים יהיה חייב בכל שלש בחינות החובה : דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית, בחינה מקצועית א' ובחינה מקצועית ב'.

[3] ראו הערות שוליים 1,2 לגבי שינויים צפויים במתכונת הבחינות.

 

[4] ראה הערות שוליים 1-3 לעיל.  על פי נוסח התקנות המוצע לא יתקיימו בעתיד בחינות היסוד בסטטיסטיקה ומימון, כלכלה וחשבונאות.  פרקים נבחרים מחומר הלימודים הכלול בהן ישולב במסגרת בחינה מקצועית א'.  לאור האמור יתייתר גם ההסדר בעניין פטורים לגבי שלוש בחינות היסוד הללו.

 

[5] לפי הצעת תיקון התקנות, בעתיד תנאי לרישום כמתמחה יהיה מעבר של שתי הבחינות בדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית ומקצועית א'.

 

 

 

מידע ותנאים למבחני הסמכה בשוק ההון
תנאים כללים והגדרות החוק לקבלת ההסמכה ליועצי השקעות